Algemene voorwaarden

KDW-Productions

 

KVK-nummer: 67085466

Algemene voorwaarden

1. Toepassing: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan KDW-Productions). Als een Klant verzoekt om diensten van KDW-Productions, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). KDW-Productions behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doet, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.

2. Definities: in deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarbij behorende betekenis:
• ‘KDW-Productions’ betekent de eenmanszaak KDW-Productions, ingeschreven bij het Handelsregister met nummer
   67085466;
• ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk) tussen de Klant en
   KDW-Productions;
• ‘Offerte’ betekent het (geschreven) aanbod van KDW-Productions, met daarin beschreven de Diensten, het bedoelde      
   gebruik daarvan en de tijdsplanning;
• ‘Klant’ betekent de persoon of rechtspersoon aan wie KDW-Productions Diensten verleent;
• ‘Diensten’ betekent de diensten en/of materialen die KDW-Productions uit hoofde van de Overeenkomst en de
   Offerte aan de Klant levert, bestaande uit (onder meer) videoregistratie;
• ‘Honorarium’ betekent het honorarium dat KDW-Productions voor haar Diensten in rekening brengt;
• ‘Filmdag’ betekent de (eerste) dag van de videoregistratie waarvoor KDW-Productions is ingehuurd.

3. KDW-Productions’ rechtspositie: deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht (als bedoeld in art: 7:400 BW e.v.). KDW-Productions zal zich inspannen om bij levering van Diensten te handelen in overeenstemming met de eisen van goed opdrachtnemerschap.

4. Betaling: de Klant zal, in ruil voor de Diensten, het Honorarium betalen zoals uiteengezet in de Offerte. De Klant betaalt KDW-Productions een voorschot van 50% van het door KDW-Productions ingeschatte Honorarium om de Filmdag te reserveren. Na het tekenen van de Offerte ontvangt de Klant een factuur voor deze aanbetaling, die binnen 30 dagen voldaan dient te worden. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering van de Filmdag voor de Klant. De resterende 50% van het totale bedrag zal worden betaald door de Klant uiterlijk 2 weken voor de Filmdag.

5. Offertes en wijzigingen: de Offerte is gebaseerd op instructies van de Klant en de Klant garandeert dat die instructies juist en accuraat zijn. Het Honorarium en de Diensten zijn bepaald op basis van de instructies van de Klant en wijzigingen in die instructies nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen leiden tot extra kosten op grond van het meerwerk dat KDW-Productions moet verrichten. Meerwerk wordt door KDW-Productions altijd eerst geoffreerd.

6. Goedkeuringen: Indien KDW-Productions beelden of enig ander materiaal ter goedkeuring aan de Klant voorlegt, dan zal de Klant hier zorgvuldig naar kijken en KDW-Productions op de hoogte brengen van enige onjuistheid. KDW-Productions zal zich inspannen om dergelijke onjuistheden aan te passen, maar zij behoudt zich het recht voor om voor dergelijk meerwerk extra kosten in rekening te brengen indien dergelijke wijzigingen buiten het bestek van de Offerte vallen.

7. Intellectueel Eigendom: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht (zoals: auteursrecht) op enig werk dat in de loop van de Overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan KDW-Productions. KDW-Productions behoudt zich het recht voor om het werk dat zij gedurende de Overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar Diensten. Indien de klant gedurende of na deze Overeenkomst het door KDW-Productions opgeleverde werk wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de Offerte, dan dient zij daarvoor van KDW-Productions schriftelijke toestemming te hebben.

8. Opzegging: KDW-Productions heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de Klant:
• bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige Honorarium heeft betaald;
• wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent invalide raakt (in geval van
  een natuurlijk persoon);
• niet in staat is haar betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met haar crediteuren;
• een curator of bewindvoerder over haar activa krijgt aangewezen;
• of feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.

9. Regelgeving: de Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Diensten in overeenstemming zijn met alle relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de Diensten wordt voorzien. De Klant zal KDW-Productions (en haar medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de Diensten op die regelgeving.

10. Kosten: KDW-Productions zal zich inspannen om een accurate schatting te geven van de gemaakte kosten (indien relevant), voor zover zulks mogelijk is. Kosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, en KDW-Productions zal alle kosten die zij in relatie tot de Diensten maakt aan de Klant factureren. Bij significante kosten (naar de mening van KDW-Productions), zal de Klant deze op het eerste verzoek van KDW-Productions vooraf voldoen.

11. Levering: Het bewerkingsproces duurt maximaal 3 maanden vanaf de Filmdag. Onder de Diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden, USB-stick). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de Klant op het moment dat KDW-Productions die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal). De Klant zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en KDW-Productions direct (schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details van dat defect. De Klant zal KDW-Productions de gelegenheid geven die goederen te inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de Klant geacht de goederen te hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren. KDW-Productions bewaart tijdelijk kopieën van goederen en de Klant dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de juiste, veilige wijze worden opgeslagen.

12. Annulering: indien de Klant deze Overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden) beëindigt op een moment dat KDW-Productions al met de Diensten is begonnen, dan blijft de Klant gehouden om het evenredig Honorarium te voldoen.

13. Eigendom: Als KDW-Productions enig werk aanlevert dat auteursrechtelijk is beschermd, dan is het de Klant niet toegestaan hier wijzigingen op aan te brengen of om dit te gebruiken op een wijze die niet in de Overeenkomst is voorzien, tenzij zij vooraf schriftelijke toestemming van KDW-Productions heeft verkregen.

14. Verzuim: indien de klant niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen haar factuur betaalt, wordt zij geacht in verzuim te zijn. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de (redelijke) kosten van KDW-Productions te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

15. Aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid van KDW-Productions is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt beperkt:
• KDW-Productions aansprakelijkheid is beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt
  uitgekeerd, of, indien lager (b) het bedrag van het Honorarium dat daadwerkelijk door de Klant is betaald;
• KDW-Productions is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Klant of enige
  onjuiste toelevering van materialen of gegevens door een derde; en
• KDW-Productions is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade.

16. Onderaannemers: KDW-Productions mag bij de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden ook ter bescherming van deze derden.

17. Vertrouwelijke gegevens: Partijen zullen de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst krijgen, strikt geheim houden. Informatie die reeds publiek bekend is (anders dan door een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting), geldt niet als vertrouwelijke informatie.

18. Toestemming filmregistratie evenement: Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toestemming van de locatie te krijgen voor het installeren van video-apparatuur en om video-opnamen te maken op de gekozen locatie.

19. Video-montage: KDW-Productions krijgt de volledige redactionele- en productiecontrole van Klant voor de montage van de op te leveren video’s.

20. Overmacht: KDW-Productions is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals: brand, bliksem, ontploffingen, oorlog, wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).

21. Volledige overeenkomst en strijdigheid: deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen partijen over deze inhoud, en zij vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen en schriftelijke uitwisselingen dienaangaande. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.

22. Kennisgevingen: kennisgevingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden gericht aan het zakelijke, geregistreerde adres van de andere partij. Kennisgevingen dienen per post of e-mail te worden verzonden.

23. Toepasselijk recht en Forumkeuze: deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

Wilt u meer informatie?
Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op!

contact